Sähköisen oppilaskyselyn perusteella muodostuvan tuntitietomäärärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun Seudun Tanssioppilaitos ry

Artturinkatu 2, 20200 Turku
puh. 050 514 7734

 

2. Yhteyshenkilöt

Sirkku Kokki, rehtori. sirkku.kokki@tanssioppilaitos.com

 

3. Rekisterin nimi

Turun Seudun Tanssioppilaitoksen oppilaiden tuntimäärät 2010 - 2020

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri muodostuu Turun Seudun Tanssioppilaitoksen tekemästä kyselystä oppilaille heidän viikoittaisten tanssituntimäärien selvittämiseksi lukukausittain.

Rekisterin tietoja käytetään taiteen perusopetuksen osallistumistodistusten tuntimäärien selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

·       Oppilaan etu- ja sukunimi

·       Oppilaan syntymävuosi

·       Oppilaan tanssiopetuksen aloittamisvuosi Turun Seudun Tanssioppilaitoksessa

·       Kunkin opiskellun lukuvuoden viikkotuntimäärä tanssilajeittain

 

6. Tietojen säilytysaika

Kyselyihin vastanneiden henkilöiden antamia tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta opiskelujen päättymisen jälkeen mahdollisten tulevien jatko-opintojen edellyttämien perusteiden suorittamisten selvittämiseksi oppilaan oman pyynnön perusteella.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan kyselyihin vastaajilta.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Turun Seudun Tanssioppilaitos ei luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

29.10.2019